Krátky zoznam projektov realizovaných na našej škole.
Modernizácia odborných učební na ZŠ Výčapy-Opatovce
Prebieha

Hlavným cieľom projektu je „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v oblasti technických zručností a informatiky“. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít, ktorými sú zriadenie a modernizácia odborných učební v počte 2 kusov. Výsledkom by malo byť vytvorenie jednej polytechnickej odbornej učebne, modernizácia jednej odbornej učebne informatiky a súvisiace stavebné úpravy s vytvorením polytechnickej učebne. Obstaranú technickú infraštruktúru bude využívať celkovo 229 žiakov navštevujúcich Základnú školu a týmto žiakom umožní realizácia projektu zúčastňovať sa skvalitneného vzdelávacieho procesu. (Údaj v zmysle štatistického zisťovania počtu žiakov, CVTI k 15.09.2016) Hlavný cieľ projektu ako aj realizácia hlavných aktivít sú v súlade s globálnym cieľom, vybraným tematickým cieľom a investičnou prioritou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Realizáciou projektu sa odstráni negatívny súčasný stav zastaraného technického vybavenia a Základná škola Výčapy-Opatovce získa nevyhnutné technické predpoklady pre realizáciu inovatívnych foriem vzdelávacieho procesu. Projekt tým prispeje k naplneniu príslušného Špecifického cieľa IROP 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

viac informácií získate na: www.itms2014.sk

INTERREG TOGETHER.
Prebieha

Cieľom projektu je zvýšiť energetickú hospodárnosť verejných budov a nabádať k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti prebiehajú vývoj a skúšky zložitých riešení, ktoré si vyžadujú nulovú alebo iba minimálnu investíciu a ktorých cieľom je šetriť energiu zmenou postojov. Výsledkom projektu bude inovačný prístup k manažmentu energií, ktorý bude založený na medzinárodných skúsenostiach a účasti a angažovaní sa prevádzkovateľov, užívateľov a nájomníkov verejných budov. Na projekte spolupracuje sedem stredoeurópskych krajín: Taliansko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Zástupcovia z rôznych sektorov, napríklad samospráv, vedeckých inštitúcií a úradov regulujúcich odvetvie energií vynakladajú spoločné úsilie s cieľom zaistiť úspech implementácie.

viac informácií získate na: www.interreg-central.eu/together

IT Akadémia
Prebieha

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

viac informácií získate na: http://itakademia.sk/sk/domov/

Recyklohry
Prebieha

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

viac informácií získate na: http://www.recyklohry.sk/

English One
Od: 2015, Do:

Naša škola je zapojená do celoslovenského projektu English One. PaedDr. Mária Billiková a Mgr.Patrícia Halászová sa zúčastnili školení, zameraných na vytváranie a používanie digitálneho balíčka vo vyučovaní anglického jazyka v ročníkoch 1.- 9.,ktorý obsahoval taktiež metodické materiály a pracovné zošity pre žiakov. Vyučujúce anglického jazyka absolvovali modelové vyučovacie hodiny v 4. a 8. ročníku, ktoré viedla lektorka z MPC Nitra. Do projektu sme sa zapojili za účelom získania materiálov pre žiakov, tvorenia a efektívneho využívania digitálneho balíčka webovej stránky „Planéta vedomostí“ na vyučovacích hodinách.

eTwinning
Od: 2015, Do:

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Viac informácií sa dozviete na adrese: http://www.etwinning.sk.

Enviroprojekt 2015
Od: 2015, Do: 2015
Naša škola sa úspešne zapojila do celoslovenskej výzvy enviroprojekt, v rámci ktorej chceme zveladiť nielen okolie budovy školy, ale aj v obci.
Hlavné ciele projektu:
  1. vybudovať "školu v záhrade"
  2. skrášliť okolie zvoničky
  3. vytvoriť a umiestniť ekologické tabuľky po obci
Držte nám palce. Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na webovej stránke našej školy
Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
Od: 2014, Do: 2015
Naša škola sa zapojila do národného projektu známejšieho pod názvom: E-test, v ktorom sa podielame na testovaní žiakov v novom elektronickom systéme a na tvorbe úloh zo Slovenského jazyka a literatúry. V roku 2014 sa u nás bude realizovať pilotné testovanie piatakov T5 cez elektronický systém tohoto projektu. A v ďalších rokoch by sme mali prejsť aj na elektronické testovanie deviatakov (monitor).
Viac informácií o tomto projekte sa dozviete na webovej stránke projektu
Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Od: 2014, Do: 2016
Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
Od: 2014, Do: 2016
Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Nositeľom projektu je MŠVVŠ SR, partnerom projektu bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Projekt je financovaný v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Viac informácií získate na stránke: http://www.digiskola.sk/
Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Od: 2014, Do: 2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 19.3.2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Riešenie národného projektu je naplánované na 33,5 mesiacov od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015).
Viac informácií získate na stránke: http://www.vudpap-projekt.sk/
Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvojpracovných zručností a práca s talentami
Od: 2014, Do: 2015
dňa 8.4.2013 bola uzavretá zmluva medzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (Poskytovateľ) k projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“ V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.
Viac informácií získate na stránke: http://www.pvodborne.sk/
Aktivizujúce metódy vo výchove
Od: 2014, Do: 2016
Projekt je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, školských klubov, špeciálnych základných škôl, konzervatórií, základných umeleckých škôl, zariadení výchovnej prevencie, školských internátov a zariadení pre voľný čas a záujmovú činnosť. Doteraz ešte neboli hlavnou cieľovou skupinou Národných projektov MPC a zámerom projektu je naučiť ich používať aktivizujúce metódy vo výchove. „Atraktívnejšie ako suché vysvetľovanie sú interaktívny film a diskusia. Zážitok totiž zlučuje v sebe emócie, predstavivosť aj intelekt. Je to výnimočná metóda ako budovať hodnoty. Aby dokázali pedagógovia zaujať a nadchnúť mladú generáciu, musia rozumieť ich vnímaniu reality,“ uvádza príklad aktivizujúcej metódy Darina Výbohová,vedúca pracovnej odbornej skupiny projektu Metodicko-pedagogického centra. Projekt je investíciou do kvality učiteľov a tým aj úspešných žiakov. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Zvyšovanie kvality vyučovania telesnej výchovy na základných školách
Od: 2013, Do: 2015
Nedostatok pohybu je príčinou vážnych zdravotných problémov. Ak chceme urobiť niečo pre naše deti, musíme im vštepiť správne nývyky v útlom veku a motivovať ich k pravidelnému cvičeniu. Ak to ako spoločnosť nespravíme, problémy sa budú prehlbovať. V tomto smere je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať. Zapojení pedagógovia získajú kredity pre seba, didaktické pomôcky pre svoju školu a vďaka novým odborným prístupom, formám a metódam výučby získaných prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania môžu efektívnejšie pôsobiť na zdravotný stav detí a mládeže. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Od: 2011, Do: 2013
Hlavným zámerom OPV je zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť SR prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, nakoľko vzdelanie má výrazné prepojenie na trh práce. Je totiž všeobecne známe, že so stúpajúcou vzdelanostnou úrovňou sa zlepšujú šance zamestnať sa. Projekty, ktoré sa realizujú v rámci OP Vzdelávanie, sú preto zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania a prispôsobenie obsahu vzdelávania potrebám trhu práce. OPV pokrýva celé územie Slovenska, ako aj všetky stupne vzdelávacieho systému - od materských škôl až po univerzity - a celoživotné vzdelávanie. V praxi sa podpora realizuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej cieľom je zvýšiť schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, ako aj vytváraním väzieb medzi vysokými školami a výskumnými pracoviskami, technologickými strediskami či podnikmi. Rovnako podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálne začlenenie a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Zdravá škola
Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR.
Infovek
Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, inými slovami vytvoriť predpoklady, aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojími vrstovníkmi z Európskej únie. Priestorom, kde sa táto príprava musí odohrávať je škola. Aby škola túto náročnú úlohu bola schopná zrealizovať musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeniť z tradičnej školy na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. To si vyžaduje nielen vybudovanie adekvátnej hardvérovej infraštruktúry na školách, ale predovšetkým prípravu učiteľov, tak, aby boli schopní aplikovať moderné informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vyučovaní svojich predmetov. S tým pochopiteľne súvisí príprava vhodných učebníc a metodických pomôcok pre učiteľov, ale tiež tvorba moderného edukačného obsahu v elektronickej podobe umiestnenej na Internete. Charakteristickou črtou Projektu Infovek je, že integruje v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie hardvérovej infraštruktúry - prípravu učiteľov - tvorbu edukačného obsahu. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Tenis do škôl
Od: 2012, Do: 2013
Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom predstavil v školskom roku 2008/2009 verejnosti celoslovenský projekt "T e n i s d o š k ô l" , zameraný na zaradenie tenisu do školských osnov telesnej výchovy na prvom stupni základných škôl. Projekt podporujú aj viacerí slovenskí reprezentanti (na fotografii K. Kučera). STZ v tejto aktivite úspešne pokračuje aj v tomto školskom roku. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Modernizácia vyuč. procesu na ZŠ
Od: 2012, Do: 2013
pecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Cieľovými skupinami projektov bude vyše 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva. Viac informácií získate na: tejto stránke.
Zavrieť